ลิงก์

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมพร้อมชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาและครูผู้สอนการส่งเสริมทักษะการอ่านดีเด่น โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน MBr.7 Reader Hero Sone (MBr.7 พื้นที่ยอดนักอ่าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ซึ่งเป็นเกียรติบัตรมอบให้สถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมทักษะการอ่านและครูผู้ส่งเสริมทักษะการอ่าน รวมทั้งสิ้น ๔๔ รางวัล แบ่งเป็น สถานศึกษา ๑๓ รางวัล และครูผู้สอน จำนวน ๔๑ รางวัล           

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลวัชราจารย์

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลวัชราจารย์

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายธีรพงษ์ จินพละ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวสุวรี เจริญรัมย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางอุดมสิน อุสาทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลวัชราจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง พิธีเชิญหีบศพเวียนเมรุ ณ วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมในพิธีฯ