คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าว/กิจกรรม

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมบุคลากรสำนักงาน

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมบุคลากรสำนักงาน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร และประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้นำบุคลากรในกลุ่มอำนวยการจัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนมีการประชุม ซึ่ง นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

” ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน” กลุ่มอำนวยการ

“ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน” กลุ่มอำนวยการ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ คน คือ ส.อ.สมศักดิ์ กะการัมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางยุบล ผิวผ่อง พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔ ขอบคุณในความทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังแรงกาย แรงใจ ในการรับราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ในกลุ่มอำนวยการ เข้าสู่ถนนสายที่ ๖๑ ได้อย่างสง่างาม