ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันดำเนินการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันดำเนินการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีความเหมาะสมด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ