ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย

ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนี้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางฉวีวรรณ ศรีสุขผู้ อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ได้แจ้งข้อราชการและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้รับทราบ พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด