กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ น่าทำงาน ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ พร้อมดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสำนักงาน และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน ห้องทำงาน ปรับบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานและดำเนินกิจกรรมตามมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน หลักการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากรในสำนักงานทุกคน สอดคล้องกับกิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ) ทำให้การพัฒนาองค์กรเกิดความสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s