กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ จินพละ นักจัดการงานทั่วไป นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี นักจัดการงานทั่วไป นางอุดมสิน อุสาทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวยุพารัตน์ คำประโคน นักจัดการงานทั่วไป ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์  ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มอำนวยการ ประชุมสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ ZOOM Meeting

กลุ่มอำนวยการ ประชุมสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ ZOOM Meeting

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมประชุมทางไกลสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางอิศราพร พวงศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการจัดระเบียบวินัยทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้อีกด้วย