กลุ่มอำนวยการ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มอำนวยการ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วย บุคลากรในกลุ่ม จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บุคลากรในสำนักงาน เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคในอนาคตและสามารถวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เกิดภาวะเสี่ยงน้อยลง ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุยน๒๕๖๕ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์   ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลาในกลุ่ม จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕           บุคลากรในสำนักงานตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ออกมาให้บริการตรวจวัดความดัน ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจภายในสุภาพสตรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสำนักงาน และส่งเสริมให้บุคลลากรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรค ลดปัญหาการเจ็บป่วยของบุคลากรในสำนักงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเกิดโรค  ในอนาคตและสามารถวางแผนปรับลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน ประการสำคัญ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการค้นหาโรคระยะเริ่มต้น เพื่อหยุดยั้งและป้องกันการเกิดโรคขึ้นได้ ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย และลดอัตราการเสียชีวิต