กลุ่มอำนวยการจัดประชุมทางไกลแนวทางการประเมิน KRS

กลุ่มอำนวยการจัดประชุมทางไกลแนวทางการประเมิน KRS

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย (๑) ประเด็นประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (๒) ประเด็นการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ ZOOM

กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ ZOOM

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting           เพื่อฟังคำชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายนพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting เพื่อฟังคำชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติคณะรัฐมนตรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑