รับมอบวัสดุป้องกันโควิด-19

รับมอบวัสดุป้องกันโควิด-19

กลุ่มอำนวยการ โดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รับมอบวัสดุ/อุปกรณ์ ในการป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย สเปรซ์ฆ่าเชื้อโรค เจลแอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัย เพื่อไว้บริการสำหรับบุคลากรในสำนักงานและบุคคลทั่วไป