กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้ร่วมกันจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔