สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางอุดมสิน อุสาทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน  ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมทางไกล การรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวดำรค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ประกอบด้วย นายธีรพงศ์ จินพละ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางยุบล ผิวผ่อง พนักงานธุรการระดับ ส ๔ นางสาวรติรส เอิกเกริกรัมย์ พนักงานพิมพ์ดีด และนายบัญญัติ มะโนมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มเทคโนโลยีานสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์