การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่หอประชุมพิมานพรหม นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน  และได้ชี้แจงข้อราชการ เพื่อประสานการปฏิบัติงานกับสถานศึกษา เช่น การนิเทศบูรณาการ 306 องศา รูปแบบสลับกลุ่มนิเทศ  การเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม. 3  การสอบ RT ชั้น ป.1 การสอบมาตรฐานกลาง ป.2, 4 ,5 และ ม.1, ม.3 และประเมินการพัฒนาเด็กปฐมวัย  การแนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายมาสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และบรรจุใหม่  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นโยบาย/แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  การดำเนินการขอถอนเงินคืนในหลักปรกันสำญญาให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย  และการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2553  เป็นต้น

ดูภาพเพิ่มเติม