น้อมนำพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ

ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมใจน้อมนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต มาเพื่อเรียนรู่และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่ิอให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ  โดยกลุ่มอำนวยการได้อัญเชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท มาจัดทำป้ายติดตั้งที่หน้าของประชุม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติงานต่อไป