หนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

การสรรหาและเลือก ก.ต.ป.น.

ปฏิทิน การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
 • 20-27 กรกฏาคม 2560
  ประกาศรับสมัคร(2 ตำแหน่ง) ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน (โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
 • 10 สิงหาคม 2560
  กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อเสนอผู้ที่บริหารสถานศึกษาขี้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
 • 16 สิงหาคม 2560
  กำหนดการประชุมกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อเสนอผู้ที่สมควนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 16 สิงหาคม 2560
  กำหนดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 18 สิงหาคม 2560
  กำหนดการประกาศผลการสรรหา การเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 • ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
  รายงาน สพฐ. ทราบต่อไป