ขั้นตอนปฏิบัติงาน/กระบวนงาน กลุ่มอำนวยการ

การขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้

ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย “น่าอยู่-น่าทำงาน”

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.
บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงาน ลูกจ้าง ที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ให้สะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม “น่าอยู่ น่าทำงาน”   โดยเริ่มต้นทำความสะอาดแนวรั้ว ป้อมยาม เพื่อเตรียมการทาสีใหม่ ปรับปรุงทำความสะอาดบริเวณพระพุทธรูป ฐานพระ และองค์พระพุทธรุป ก่อนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

น้อมนำพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ

ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมใจน้อมนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต มาเพื่อเรียนรู่และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่ิอให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ  โดยกลุ่มอำนวยการได้อัญเชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท มาจัดทำป้ายติดตั้งที่หน้าของประชุม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติงานต่อไป

 

ดูแลรักษาอาคารสถานที่

7054

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ บุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ทำความสะอาดบริเวณกันสาดชั้น ๒ ของอาคาร ๑  ซึ่งมีคราบตะไคร่น้ำและเศษใบไม้ จากลมและน้ำฝนตกค้างอยู่  รวมทั้ง ทำความสะอาด จัดตกแต่งดอกดาวเรืองบริเวณด้านหน้าอาคาร ๑  และย้ายโต๊ะเก้าอี้ม้าหิน ไปอยู่ในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้นั่งพักผ่อน

ดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ช่วยกันปลูกดาวเรือง และทานตะวัน รอบรั้วสำนักงานและในบริเวณสำนักงาน เพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ให้สวยงาม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  ซึ่งจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณที่ปลูกดอกไม้ พร้อมกันปลูกเสริมให้สวยงามยิ่งขึ้น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

กลุ่มอำนวยการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บุคลากรในกลุ่มอำนวยการ  ได้พร้อมใจกันแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ครบเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗ คน ได้แก่ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑, นางกาญจนา ศิริมนทกาน ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นางบังอร แก่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายถวิล ศรเทพา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์, นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ และนายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 

และในวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ได้เดินทางไปส่ง นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ นางกาญจนา ศิริมนทกาน ผอ.กลุ่มอำนวยการ ณ บ้านพัก เพื่อเป็นการอำลาในวันสุดท้ายของชีวิตราชการ