การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด หน่วยจังหวัด ๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ หน่วยจังหวัด ๒

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๑๐ หน่วยจังหวัด ๒ ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกได้ จำนวน ๒ คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๖๒ คน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก จำนวน ๔ คน ดังนี้ หมายเลข ๑ นางคำพวง วัชระเงิน หมายเลข ๒ นายธีรพงษ์ จินพละ หมายเลข ๓ นายอภิรักษ์ จันทวี และหมายเลข ๔ นางมุนินทร์ ทะนารี โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา และนายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ใช้สิทธิเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้ร่วมกันจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔