ZOOM คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ZOOM คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวดำรงค์  ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเข้มแข็ง            ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่าง          เท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม

กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ จินพละ นักจัดการงานทั่วไป นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี นักจัดการงานทั่วไป นางอุดมสิน อุสาทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวยุพารัตน์ คำประโคน นักจัดการงานทั่วไป ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์  ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์